Enter to Finansa Plc. Website
  Finansa Wealth Management
หน้าแรก บริการของเรา ข้อมูลกองทุน แบบสอบถามประเมินความเสี่ยง ติดต่อเรา
Download
แบบประเมินความเสี่ยงการลงทุน
(บุคคลธรรมดา)
แบบประเมินความเสี่ยงการลงทุน
(นิติบุคคล)
แบบประเมินความเสี่ยงการลงทุนสำหรับหุ้นกู้ (บุคคลธรรมดา)
แบบประเมินความเสี่ยงการลงทุนสำหรับหุ้นกู้ (นิติบุคคล)
วิธีคำนวณคะแนน
หนังสือยอมรับความเสี่ยงกองทุน
แบบฟอร์มต่างๆ
หนังสือชี้ชวน
Managing Your Wealth

     FINANSA WEALTH MANAGEMENT หนึ่งในบริการจาก บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า ให้บริการที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล โดยมีจุดมุ่งหมายให้ท่านได้วางแผนทางการเงินเพื่อจัดการความมั่งคั่งให้เหมาะสมรูปกับแบบการใช้ชีวิต ผ่านการลงทุนในการซื้อขายตราสารหนี้ การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน (บลจ.) ชั้นนำหลายแห่ง จากผู้เชียวชาญที่พร้อมให้คำแนะนำประกอบการตัดสินใจแก่ท่าน


ข่าวประชาสัมพันธ์
PDF File รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
PDF File การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม และ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
PDF File การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
PDF File Prospect Development - BFTZ
PDF File ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
PDF File Invitation to the 2014 Annual General Meeting of Shareholders
บทความ
PDF File บทความ ลงทุนให้มีความสุข แหล่งที่มา : กรุงเทพธุรกิจ 21 ก.พ. 2554
PDF File เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ แหล่งที่มา : ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย
PDF File เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน แหล่งที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
หน้าแรก | บริการของเรา | ข้อมูลกองทุน | แบบสอบถามประเมินความเสี่ยง | ติดต่อเรา