บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านวาณิชธนกิจ (Investment Banking) การเงินธุรกิจ (Corporate Finance) และธุรกิจการลงทุน (Private Equity) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี 2534 ปัจจุบัน ฟินันซ่ามีศักยภาพและความแข็งแกร่งจากทีมงานวาณิชธนกิจซึ่งอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศไทย โดยทีมงานกลุ่มนี้มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมที่ซับซ้อนแก่ลูกค้า ซึ่งรวมถึง หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศไทย ฟินันซ่ายังได้ร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับบริษัทร่วมที่ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 30 คือ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดติดอันดับ 1 ใน 3 และเป็นผู้นำด้านการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ฟินันซ่ายังได้เริ่มธุรกิจการลงทุนจากเงินทุนของตนเอง โดยในปัจจุบัน ฟินันซ่าถือหุ้นร้อยละ 10 ในบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในบริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าอุปโภค บริโภค อีกทั้งยังได้เข้าลงทุนและมีส่วนร่วมในการบริหารกองทุนเพื่อการลงทุนในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายกองทุน ที่เน้นการลงทุนเชิงรุกในตราสารทุน ตราสารหนี้ และสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

ข่าวและประกาศ

06/14/2017
แจ้งการลงทุนในบริษัท เอฟบี ฟู๊ดเซอร์วิส (2017) จำกัด
04/26/2017
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
04/21/2017
ฟินันซ่าได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพร่วมในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
03/24/2017
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ราคาหุ้น

หุ้นกู้ระยะสั้นที่ยังไม่ครบกำหนดของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) มีผลิตภัณฑ์หุ้นกู้ออกจำหน่ายอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่มีแนวโน้มที่มีสเถียรภาพระดับ “BBB-(tha)” จากบริษัท ฟิทช์เรทติ้ง > อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

ชื่อหุ้นกู้ ชื่อย่อ อายุตราสาร อัตราดอกเบี้ย
(ต่อปี)
วันที่ออกตราสาร วันที่ครบกำหนด จำนวน
หุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 อายุไม่เกิน 270 วัน FNS17705A 267 วัน 3.50% 11 ต.ค. 59 5 ก.ค. 60 150,000,000
หุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 อายุไม่เกิน 270 วัน FNS17O10A 270 วัน 3.50% 13 ม.ค. 60 10 ต.ค. 60 100,000,000
หุ้นกู้ของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน ) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561 FNS188A 3 ปี 3 เดือน 5.00% 28 พ.ค. 58 28 ส.ค. 61 240,000,000
หุ้นกู้ของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน ) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 FNS202A 3 ปี 4.25% 23 ก.พ. 60 23 ก.พ. 63 100,000,000
หุ้นกู้ของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน ) ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 FNS20NA 5 ปี 5.15% 19 พ.ย. 58 19 พ.ย. 63 130,000,000
หุ้นกู้ของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน ) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 FNS214A 5 ปี 5.15% 26 เม.ย. 59 26 เม.ย. 64 200,000,000
หุ้นกู้ของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน ) ครั้งที่ 2/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 FNS21NA 5 ปี 4.95% 4 พ.ย. 59 4 พ.ย. 65 200,000,000
1,120,000,000