บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านวาณิชธนกิจ (Investment Banking) การเงินธุรกิจ (Corporate Finance) และธุรกิจการลงทุน (Private Equity) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี 2534 ปัจจุบัน ฟินันซ่ามีศักยภาพและความแข็งแกร่งจากทีมงานวาณิชธนกิจซึ่งอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศไทย โดยทีมงานกลุ่มนี้มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมที่ซับซ้อนแก่ลูกค้า ซึ่งรวมถึง หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศไทย ฟินันซ่ายังได้ร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับบริษัทร่วมที่ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 30 คือ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดติดอันดับ 1 ใน 3 และเป็นผู้นำด้านการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ฟินันซ่ายังได้เริ่มธุรกิจการลงทุนจากเงินทุนของตนเอง โดยในปัจจุบัน ฟินันซ่าถือหุ้นร้อยละ 10 ในบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในบริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าอุปโภค บริโภค อีกทั้งยังได้เข้าลงทุนและมีส่วนร่วมในการบริหารกองทุนเพื่อการลงทุนในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายกองทุน ที่เน้นการลงทุนเชิงรุกในตราสารทุน ตราสารหนี้ และสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

ราคาหุ้น

หุ้นกู้ระยะสั้นที่ยังไม่ครบกำหนดของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) มีผลิตภัณฑ์หุ้นกู้ออกจำหน่ายอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่มีแนวโน้มที่มีสเถียรภาพระดับ “BBB-(tha)” จากบริษัท ฟิทช์เรทติ้ง > อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

ชื่อหุ้นกู้ ชื่อย่อ อายุตราสาร อัตราดอกเบี้ย
(ต่อปี)
วันที่ออกตราสาร วันที่ครบกำหนด จำนวน
(บาท)
หุ้นกู้ของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน ) ครั้งที่ 2/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 FNS21NA 5 ปี 4.95% 4 พ.ย. 59 4 พ.ย. 64 200,000,000
หุ้นกู้ของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน ) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 FNS220A 5 ปี 4.80% 12 ต.ค. 60 12 ต.ค. 65 100,000,000
หุ้นกู้ของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน ) ครั้งที่. 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 FNS220A 3 ปี 6 เดือน 4.75% 26 ก.ค. 60 26 ม.ค. 65 140,000,000
หุ้นกู้ของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน ) ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 FNS231A 4 ปี 3 เดือน 5.25% 12 ต.ค. 61 12 ม.ค. 66 300,000,000
หุ้นกู้ของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน ) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 FNS220B 3 ปี 7 เดือน 28 วัน 5.00% 14 ก.พ. 61 12 ต.ค. 65 100,000,000
1,040,000,000