อสังหาริมทรัพย์

คลังสินค้า

บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) เจ้าของสิทธิการเช่าช่วงระยะยาวพื้นที่คลังสินค้าและโรงงานขนาด 89,024 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน สัญญาเช่าช่วงมีอายุถึงปี 2582 และมีความเป็นไปได้ที่จะต่ออายุการเช่าออกไปอีก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองกับเจ้าของที่ดิน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562 ฟินันซ่าได้ให้ผู้ประกอบการเช่าโดยมีอัตราครอบครองที่ ร้อยละ 93 และมีรายได้จากการเช่าพื้นที่คลังสินค้า/โรงงาน 44 ล้านบาท ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2562


โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน– บีเอฟทีแซด

โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร และเหมาะที่จะเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้า เนื่องจากสามารถเดินทางไปยังสนามบิน ท่าเรือ และเข้ามาในตัวเมืองได้อย่างสะดวก โครงการบางกอกฟรีเทรดโซนเป็นเพียงโครงการเดียวที่เปิดให้เช่าพื้นที่คลังสินค้า/โรงงาน ในเขตปลอดอากรและเขตทั่วไป บริเวณพื้นที่ถนนบางนา-ตราด และสมุทรปราการ บีเอฟทีแซดมีพื้นที่ครอบคลุม 1,000 ไร่
โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน บริหารพื้นที่เช่าโดยบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
อ่านข้อมูลของบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เพิ่มเติมได้ที่นี่ >>

(ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)

ข้อมูลลูกค้าที่เช่าพื้นที่ของฟินันซ่าในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน

แบ่งตามสัดส่วนของรายได้