อสังหาริมทรัพย์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล

เมื่อเดือนกรกฎาคมปี 2563 บริษัทฟินันซ่าขายสิทธิ์การเช่าช่วงพื้นที่คลังสินค้าและโรงงานขนาด 89,024 ตารางเมตร ซึ่งตั้งอยู่ในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซนให้กับทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ์การเช่าอสังหาริมทรัพย์พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียลรวมเป็นเงิน 1.4 พันล้านบาทโดยรับรู้กำไร 277 ล้านบาท. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ์การเช่าอสังหาริมทรัพย์พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียลจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ภายใต้ชื่อ PROSPECT)

บริษัทฟินันซ่าลงทุน 563 ล้านบาทในทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ์การเช่าอสังหาริมทรัพย์พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียลหรือเทียบเท่ากับ 23%

ณ.เดือนสิงหาปี 2563 ที่มีการนำเสนอ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ์การเช่าอสังหาริมทรัพย์พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียลมีทรัพย์สินรวม 3.5 พันล้านบาทโดยมีพื้นที่เช่าช่วงขนาด 220,000 ตารางเมตร และมีสัดส่วนที่ประชาชนถือคิดเป็น 70%

(ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2563)

ข้อมูลลูกค้าของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล

แบ่งตามสัดส่วนของรายได้