เกี่ยวกับบริษัท

โครงสร้างของกลุ่มบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ฯ

คณะผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฟินันซ่าจำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น เปอร์เซ็นต์ที่ถือหุ้น
1. นาย วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
124,793,306 36.08
2. นาย กอบคุณ เธียรปรีชา 20,350,000 5.88
3. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 13,776,855 3.98
4. ม.ล. สุทธิมาน โภคาชัยพัฒน์ 10,500,000 3.04
5. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 8,554,900 2.47
6. น.ส. ญาสินี อภิธโนทัย 8,527,200 2.47
7. นาย วชิระ ทยานาราพร 7,100,000 2.05
8. นาง ประกายคำ ใบแก้ว 6,192,000 1.79
9. น.ส. พันธิกันต์ สุวรรณคีรี 4,480,000 1.3
10. นาย วุธการ จิรอลงกรณ์ 3,905,700 1.13
11. ผู้ถือหุ้นอื่น 137,675,479 39.81
รวม 345,855,440 100.00

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ปฎิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดมาโดยตลอด โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามการปฎิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้คณะกรรมการจะได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและปฎิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

หลักปฎิบัตินี้มีจุดมุ่งหมายในการให้แนวทางสำหรับการปฎิบัติและการดูแลพนักงานของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (กลุ่มบริษัท) ประเด็นที่กล่าวถึงและนโยบายที่ได้วางไว้ในที่นี้มีลักษณะเป็นเพื่อการปฎิบัติตามกฎระเบียบและการดูแล หลักปฎิบัตินี้ไม่ได้เป็นบทสรุปหรือสิ่งทดแทนกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ควบคุมกิจกรรมของกลุ่มบริษัท

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการปลุกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต ฟินันซ่าจึงได้จัดทำนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นขึ้นภายในองค์กรทั้งนี้เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่จะบริหารงานด้วยความโปร่งใสและสร้างสังคมที่ดีในประเทศไทย