การจัดการทรัพย์สินเพื่อความมั่งคั่งโดย
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด

การจัดการทรัพย์สินเพื่อความมั่งคั่งเป็นส่วนหนึ่งในบริการของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ในการให้บริการที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล โดยมีจุดมุ่งหมายให้ท่านได้วางแผนทางการเงินเพื่อจัดการความมั่งคั่งให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้ชีวิต ผ่านการลงทุนในการซื้อขายตราสารหนี้ การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมจาก
บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน (บลจ.) ชั้นนำหลายแห่ง จากผู้เชียวชาญที่พร้อมให้คำแนะนำประกอบการตัดสินใจแก่ท่าน