บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด หนึ่งในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งให้บริการด้านวาณิชธนกิจทุกประเภท ตั้งแต่จัดตั้งบริษัทในปีพ.ศ. 2536 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ประสบความสำเร็จในการให้คำปรึกษาในหลายธุรกรรมที่สำคัญในประเทศไทย และประสบการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้นำด้านวาณิชธนกิจในประเทศไทย ด้วยความพร้อมที่จะให้บริการและให้คำปรึกษาด้านการเงินที่มีความครอบคลุมและสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ารายใหญ่และลูกค้าหลากหลายประเภท

ทีมงานวาณิชธนากรอาวุโส ซึ่งนำโดย คุณวราห์ สุจริตกุล มีประสบการณ์รวมกันกว่า 100 ปีในการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ครอบคลุมในทุกประเภทของธุรกรรมทางการเงิน ตั้งแต่การเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก การควบรวมกิจการ การจัดหาเงินกู้โครงการ (Project Financing) การจัดหาเงินกู้ และการระดมทุนด้วยตราสารทางการเงินอื่นๆ

การออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์

ให้คำปรึกษาด้านการระดมทุนผ่านการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) หรือ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งรวมถึง การจัดโครงสร้างการระดมทุน การวางกลยุทธ์ในการเสนอขายที่เหมาะสม และการประสานงานกับนักลงทุนเพื่อให้การเสนอขายประสบความสำเร็จ

การเงินธุรกิจ

ให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในด้านการจัดหาเงินทุน ซึ่งรวมถึงการจัดโครงสร้างบริษัท การให้คำปรึกษาการกำหนดกลยุทธ์ทางการเงิน การจัดโครงสร้างเงินทุน และนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือในขั้นตอนการปรับโครงสร้างและการดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

การควบรวมกิจการ

ให้คำปรึกษาด้านการประเมินมูลค่าหุ้นและการดำเนินการควบรวมกิจการ โดยการประสานงานกับนักลงทุนที่มีศักยภาพผ่านเครือข่ายที่มีอย่างกว้างขวาง การประเมินมูลค่าหุ้นและการให้คำแนะนำช่วงราคาที่เหมาะสมสำหรับการควบรวมกิจการ ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือในการจัดโครงสร้าง การเจรจาต่อรอง และการดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

การให้คำปรึกษาด้าน
ตราสารอนุพันธ์

ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาตราสารอนุพันธ์ที่สามารถสนับสนุนกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงของลูกค้า

การปรับโครงสร้างหนี้

ให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในด้านการปรับโครงสร้างหนี้ ทั้งการจัดทำแผนปรับโครงสร้างทางการเงินที่มีความเป็นไปได้ การให้ความช่วยเหลือในการเจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้ และการจัดทำและการปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการ

การจัดหาเงินกู้โครงการ

ให้คำปรึกษาอย่างเต็มรูปแบบในการจัดหาเงินกู้โครงการ ซึ่งรวมถึงการทบทวนข้อมูลโครงการ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์ภาพรวมของตลาดเงินกู้ และการจัดหาแหล่งเงินกู้โครงการ

การให้คำปรึกษาทางการเงิน

ให้คำปรึกษาทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการให้ความเห็นทางการเงิน การประเมินมูลค่าหุ้นและกิจการ และรายการทางการเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ธุรกรรมที่โดดเด่น

การควบรวมกิจการ

2024

USD 90 MM

STAR PETROLEUM REFINING
PLC.


BUSINESS ACQUISITION
FINANCIAL ADVISOR

2021

USD 24 MM

BCPG
PLC.


SHARE ACQUISITION
FINANCIAL ADVISOR

2020

THB 749 MM

UNITED POWER OF ASIA
PLC.


SHARE ACQUISITION
FINANCIAL ADVISOR

2019

USD 757 MM

GLOBAL POWER SYNERGY
PLC.


ASSET ACQUISITION
FINANCIAL ADVISOR

2017

THB 538 MM

QTC ENERGY
PLC.


SHARE ACQUISITION
FINANCIAL ADVISOR

2016

THB 80,353 MM

BANGKOK EXPRESSWAY
AND METRO PLC.


AMALGAMATION
FINANCIAL ADVISOR

2016

THB 1,505 MM

YOOVIDHYA
FAMILY


DIVESTITURE OF SHARES
FINANCIAL ADVISOR

2015

THB 10,444 MM

CK POWER
PLC.


SHARE ACQUISITION
FINANCIAL ADVISOR

2014

N/A

WP ENERGY
PLC.


AMALGAMATION
FINANCIAL ADVISOR 

2014

USD 1,000 MM

PTT EXPLORATION
AND PRODUCTION PLC.


SHARE ACQUISITION
FINANCIAL ADVISOR

2013

THB 3,008 MM

BANGKOK AVIATION
FUEL SERVICES PLC.


AMALGAMATION OF SUBSIDIARIES
FINANCIAL ADVISOR

2012

THB 19,000 MM

INDEPENDENT POWER
(THAILAND) CO., LTD.


AMALGAMATION
FINANCIAL ADVISOR

2012

THB 9,056 MM

SIAM GLOBAL HOUSE
PLC.


STRATEGIC SHARE SALES
FINANCIAL ADVISOR

2011

THB 240,175 MM

PTT AROMATICS AND
REFINING PLC.


AMALGAMATION
FINANCIAL ADVISOR

การเสนอขายหลักทรัพย์

2023

THB 2,226 MM

MILLENNIUM GROUP CORPORATION (ASIA) PLC.


IPO FINANCIAL ADVISOR &
LEAD UNDERWRITER

2022

THB 37,067 MM

THAI LIFE INSURANCE
PLC.


IPO JOINT LEAD UNDERWRITER

2021

THB 54,000 MM

PTT OIL AND RETAIL BUSINESS
PLC.


IPO FINANCIAL ADVISOR &
JOINT LEAD UNDERWRITER

2020

THB 10,235 MM

BCPG
PLC.


RO, PP
FINANCIAL ADVISOR

2020

THB 14,905 MM

SRI TRANG GLOVES (THAILAND)
PLC.


IPO FINANCIAL ADVISOR &
LEAD UNDERWRITER

2018

THB 44,700 MM

Thailand Future
Fund.


IPO FINANCIAL ADVISOR &
JOINT LEAD UNDERWRITER

2017

THB 3,177 MM

GLOBAL GREEN
CHEMICALS PLC.


IPO FINANCIAL ADVISOR &
JOINT LEAD UNDERWRITER

2016

THB 5,900 MM

BCPG
PLC.


IPO FINANCIAL ADVISOR &
JOINT LEAD UNDERWRITER

2015

THB 12,958 MM

STAR PETROLEUM
REFINING PLC.


IPO FINANCIAL ADVISOR &
JOINT LEAD UNDERWRITER

2015

THB 5,610 MM

CK POWER
PLC.


RO
FINANCIAL ADVISOR

2015

THB 10,035 MM

GLOBAL POWER
SYNERGY PLC.


IPO FINANCIAL ADVISOR &
JOINT LEAD UNDERWRITER

2013

THB 8,550 MM

BANGKOK METRO
PLC.


RO, PP
FINANCIAL ADVISOR

2012

THB 92,300 MM

PTT EXPLORATION
AND PRODUCTION PLC.


PPO UNDERWRITER AND JOINT GLOBAL COORDINATOR

2010

THB 15,000 MM

THAI AIRWAYS
INTERNATIONAL PLC.


PO UNDERWRITER AND JOINT GLOBAL COORDINATOR

ธุรกรรมอื่นๆ

2021

N/A

DHIPAYA GROUP HOLDINGS
PLC.


RESTRUCTURING & LISTING OF SHARES
FINANCIAL ADVISOR

2020

N/A

SRI TRANG GLOVES (THAILAND)
PLC.


DUAL-LISTING ON THE SGX
FINANCIAL ADVISOR

2017

USD 968 MM

NAM THEUN 1 POWER CO.,LTD


PROJECT FINANCING
FINANCIAL ADVISOR

2017

THB 7,330 MM

ASAHI GLASS CO.,LTD


TENDER OFFER PREPARER AND
FINANCIAL ADVISOR

รางวัลและความสำเร็จ

TLI’s IPO

2022

Alpha Southeast Asia
BEST EQUITY/IPO DEAL OF THE YEAR IN THAILAND 2022

THAI LIFE INSURANCE
PLC.

OR’s IPO

2021

Alpha Southeast Asia
BEST SOUTHEAST ASIA EQUITY DEAL 2021

PTT OIL AND RETAIL BUSINESS
PLC.

STGT’s IPO

2020

Triple A Asset Asian Awards
BEST THAILAND DEALS

SRI TRANG GLOVES (THAILAND)
PLC.

TFFIF’s IPO

2018

Finance Asia Achievement Awards
BEST DEAL
OF THE YEAR

AMALGAMATION OF BMCL AND BECL

AMALGAMATION OF BMCL AND BECL

2017

Set Awards
BEST DEAL
OF THE YEAR

AMALGAMATION OF BMCL AND BECL

BCPG’S
IPO

2017

Set Awards
OUTSTANDING DEAL
OF THE YEAR

IPO OF
BCPG PLC.

BCPG’S
IPO

2016

Triple A Asset Asian Awards
BEST IPO
THAILAND 2016

BCPG
PLC.

PTTEP’S
PO

2012

Triple A Asset Asian Awards
BEST SECONDARY
OFFERING 2012

PTT EXPLORATION PLC.
AND PRODUCTION

PTTEP’S
PO

2012

Alpha Southeast Asia
BEST SECOND DEAL OF THE YEAR IN SOUTHEAST ASIA 2012

PTT EXPLORATION PLC. AND PRODUCTION

THAI AIRWAYS’
PO

2010

Triple A Asset Asian Awards
BEST DEAL THAILAND 2010

THAI AIRWAYS
PLC.

Oil Fund’s
Bond

2005

IFA ASIA
Thailand Capital Markets Deal of the Year 2005

Energy Fund Administration Institute (Public Organization)

Thai Oil’s
IPO

2005

EUROMONEY
Asian Deal of the Year 2005 Best Equity Deal

Thai Oil
Plc.

Thai Oil’s
IPO

2005

SET AWRADS
Best Equity Deal, Best IPO and Best Thailand Deal

Thai Oil
Plc.

Thai Oil’s
IPO

2004

FINANCEASIA 2004
Best Equity Deal, Best IPO and Best Thailand Deal

Thai Oil
Plc.

Thai Oil’s
IPO

2004

ASIA MONEY
Thai Deal of the Year

Thai Oil
Plc.

Thai Oil’s
IPO

2004

IFR ASIA
Thailand Capital Markets Deal of the Year 2004

Thai Oil
Plc.

Bangchak’s
DRs Offering

2004

THAI BDC
Best Bond Awards 2004 Most Creative Issue

Bangchak
Petroleum

BLCP Power’s
Project Finance

2003

Asia Pacific Power
Project Finance, Deal of the Year

BLCP
Power

Blcp Power’s
Project Finance

2003

ASIA MONEY
Asia Best Project Finance, Deal of the Year

BLCP
Power