บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านวาณิชธนกิจ (Investment Banking) การเงินธุรกิจ (Corporate Finance) และธุรกิจการลงทุน (Private Equity) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี 2534

    ปัจจุบัน ฟินันซ่ามีศักยภาพและความแข็งแกร่งจากทีมงานวาณิชธนกิจซึ่งอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศไทย มีสินทรัพย์รวมถึงหุ้นร้อยละ 31.54 ใน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด(มหาชน)

    ทีมวาณิชธนกิจของบริษัทหลักทรัพย์ฟินันซ่าซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฟินันซ่าโดยถือครองหุ้นทั้งหมด มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมที่ซับซ้อนแก่ลูกค้า ซึ่งรวมถึง หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศไทย

    บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทพัฒนาที่อยู่อาศัยขนาดกลางที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนาน ด้วยการสนับสนุนจากฟินันซ่า บริษัทมั่นคงเคหะการ จึงได้ขยายการดำเนินงานไปสู่การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและการบริการด้านสุขภาพและการดูแลสุขภาพทำให้ประสบความสำเร็จในการสร้างฐานรายได้ประจำ

    ฟินันซ่าได้เข้าลงทุนธุรกิจด้านการบริหารกองทุนเพื่อการลงทุนด้วยงบดุลของบริษัทเองโดยปัจจุบันถือหุ้นร้อยละ 12 ในบริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภค บริโภค ในประเทศไทยที่เป็นบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งเข้าถือหุ้นร้อยละ 22.99 ในทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ราคาหุ้น

หุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) มีผลิตภัณฑ์หุ้นกู้ออกจำหน่ายอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่มีแนวโน้มที่มีสเถียรภาพระดับ “BBB-(tha)” จากบริษัท ฟิทช์เรทติ้ง > อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

ชื่อหุ้นกู้ ชื่อย่อ อายุตราสาร อัตราดอกเบี้ย
(ต่อปี)
วันที่ออกตราสาร วันที่ครบกำหนด จำนวน
(บาท)
หุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน ) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 FNS22701A 270 วัน 3.90% 4 ต.ค. 64 1 มิ.ย. 65 300,000,000
หุ้นกู้ของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน ) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 FNS220A 5 ปี 4.80% 12 ต.ค. 60 12 ต.ค. 65 100,000,000
หุ้นกู้ของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน ) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 FNS220B 3 ปี 7 เดือน 28 วัน 5.00% 14 ก.พ. 61 12 ต.ค. 65 100,000,000
หุ้นกู้ของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน ) ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 FNS231A 4 ปี 3 เดือน 5.25% 12 ต.ค. 61 12 ม.ค. 66 300,000,000
หหุ้นกู้ของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน ) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 FNS250A 4 ปี 2 เดือน 29 วัน 5.00% 2 ส.ค. 64 31 ต.ค. 65 366,800,000
1,166,800,000